2.10.2016 tarihinde yklendi.
WEB Sitesi Etik Kurallar

  Dihekimlerinin Elektronik Ortamlarda Yapacaklar Yaynlarda Uymalar Gereken Etik Kurallar

 

 

(TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 ubat 2009 Tarihli Toplantsnda Kabul Edilmitir.)

 

Dihekimlii alannda yaplacak her türlü yaynn, reklâm yasana ilikin kural ve ilkelere uygun olmas gereklidir. Aada belirtilen etik kurallar bu çerçevenin tanmlanmasnda dihekimlerine yardmc olmak amacyla belirlenmitir. Bu nedenle belirtilen kurallardan hiçbiri mevcut düzenlemelerdeki reklâm yasana ilikin kurallar bertaraf eder biçimde yorumlanamaz.

 

1.  Dihekimleri;  elektronik ortam da dâhil olmak üzere her tür araç ile yapacaklar bütün yaynlarnda salk mevzuatnda yer alan, özellikle reklâm yasana ilikin tüm kurallara uyarak genel olarak meslei tantma, koruyucu ve tedavi edici az di sal konularnda toplumu bilgilendirme hakkna sahiptir.


2.
  Yaplacak her türlü bilgilendirme, kendini meslektalarndan öne çkartma, hasta kazanma ya da yönlendirme amac ile olmamaldr.


3.
  nternet üzerinden hekimlik yaplmamal, dihekimi hastasn muayene etmeden, tehis veya tedavi hizmeti vermemelidir. Site içerisinde standart olarak kullanlan karakterlerle yazlacak ve her sayfann altnda yer alacak ekilde “Site içeriinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasn tbbi amaçla muayene etmesi veya tan koymas yerine geçmez” ifadesi yer almaldr.


4.
  Reklâm unsuru bulunduran yaz, resim fotoraf ve benzerleri yaynlanmamaldr. Hastalarn tedavi öncesi ve sonras fotoraflarna yer verilmemelidir.


5.
  Toplumun bilgilendirilmesi niteliinde olmayan, hasta talebini arttrmaya yönelik olarak yaplan karlatrmal olgu sunumu gibi yaynlar yaplmamaldr.


6.
  Mesleki yazlarda; yanl, günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmi bilgilere aykr ve hastalar yanl yönlendiren bilgilere yer verilmemeli; yaynlanacak bilgi ve bulgularda kaynak gösterilmelidir.


7.
  Dihekimlii ile ilgili uygulamalarn iyilii, kötülüü ifade edilmemeli, arsz acsz tedavi uygulama gibi taahhütlerde bulunulmamaldr.


8.
  Dihekimi katld meslek sonras eitimleri, yerli ve yabanc uzmanlk kurulularna üyeliini, danmanlk görevlerini, sertifikalarn sitesinde ilan etmemelidir.


9.
  Yaynlarda muayenehane ya da salk kurulularnn fotoraflarna yer verilmemeli; kuruluun büyüklüü, merkezilii, sessizlii, temizlii gibi sfatlar kullanlmamaldr. Ayrca çalanlar bakmndan da en iyi, konusunda uzman, güler yüzlü, ilgili ve benzeri sfatlar kullanlmamaldr.


10.
 Salk kurulularnn sunduklar hizmet, uyguladklar tan ve tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili olarak reklam ve tantm yaplamaz.


11.
 Meslek kurulular ile dier mesleki sitelere yönlendirici linklere/balantlara yer verilebilir. Kendisine internette sayfa hazrlayan/hazrlatan dihekimi, site adresi olarak bir bilim ve uzmanlk dalnn adn kullanmamaldr. Örn: www.çeneortopedisi.com, www.ortodonti.com, www.turkiyenineniyidishekimi.com, www.protez.com gibi. Ancak isim, alanla kombine edilebilir. Örn: www.çeneortopedisi-kamal.com.


12.
 Web sayfasnda, dihekiminin ald ödüller, üye olduu siyasi parti, cemaat, dernek veya grup ad belirtilmemelidir. Yaynlarda rk, dil, din, cinsiyet, siyasal ve ideolojik ayrmda bulunulmamaldr.


13.
 Ülke dnda bulunan sunucu makineyle ve / veya yabanc dille yaplan sunumlarda da mevcut kurallar ve yukarda belirtilen kurallara uygun davranlmaldr.


14.
 Tedavi ücretleri ile ilgili olarak hasta talebini yaratmaya arttrmaya yönelik ifadeler kullanlamaz. Tedavi ücret bilgileri ile ilgili olarak Türk Dihekimleri Birlii web sayfasndaki ilgili bölüme link/balant verilebilir.


15. 
Dihekimi, web sitesinde: 
      a) Dihekim(ler)inin ad, soyad ve unvan ile çalt kurum veya özel salk kuruluunun ismi, ayet çalmyorsa “mesleki pratik olarak çalmadna”
      b) Bal bulunduu Oda sicil numaras,

      c) Türk Dihekimleri Birlii sicil numaras,

      d) Mezuniyet tarihi,

      e) Özel salk hizmeti veren kuruluun adresi,

      f ) Telefon ve faks numaralar,

      g) Çalma gün ve saatleri,

      h) Mezun olduu / olduklar üniversitenin ad,

      i ) E-Posta adresi / adresleri ve buna ait mail formu,

      j ) Uzmanlk dal ve akademik unvan


bilgilerine yer verebilir.

      k) 
Dihekimi ve çalanlarnn fotoraflar; resmi belge ve kanuni ilemlerde kullanlan kriterlere uygun olan vesikalk fotoraf eklinde web sitesinde kullanlabilir. Ya da üstten ba bölgesi ile alttan en fazla bel bölgesine kadar ksm gösteren i giysisi ile çekilmi kiisel fotoraflar kapsar.

  

ARAMA MOTORLARINA KAYIT


1.
  Dihekimleri veya dihekimlii alannda faaliyet gösteren özel salk kurum ve kurulular tarafndan hazrlanan web siteleri genel arama motorlarna kayt ettirilebilir. Ancak bu kaytlar esnasnda sitede yer alan dier hekimlerden farkllk gösterecek ekilde (farkl punto, çerçeve ve dierleri) yaynlanmas reklâm olarak kabul edilmelidir. 

 

2.   salama amacna yönelik ve meslektalaryla rekabete yol açacak ekilde özel amaçl arama motorlarna, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarna ve benzerlerine kayt yaptrlmamal. nternet kullanclarnn kendi sitesine yönlendirilmesini salamak için internet ksa yollar kullanlmamaldr.

 

“nternet sayfasnn, sadece dihekimlerinin bulunmasna yönelik özel amaçl arama motorlarna kayt ettirilirken anahtar kelime (keyword) olarak; "ad ve soyad ya da özel salk kuruluunun adnn", "bulunduu ehir-ilçe-semt adnn" ve "uzmanlk alan ve akademik unvanlarnn dnda bir sözcük ya da tantma tümcesi kullanlmamaldr.”

 

Yürürlükten Kaldrlan Düzenleme

01–02 ubat 2006 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Karar ile yürürlüe girmi olan Dihekimliinde Web Sitesi Etik Kurallar yürürlükten kaldrlmtr.

 

Yürürlük Tarihi

Bu kurallar 26.02.2009 tarihinde yürürlüe girer.

 

Yürütme

Bu kurallar,  Türk Dihekimleri Birlii Merkez Yönetim Kurulu ile Dihekimleri Odalar Yönetim Kurullar yürütür.

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 5183 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :2613361 Kii - u An :44 Kii Online - Sitemizi Bugn :43 Kii - Dn :379 Kii - Son Bir Hafta :3430 Kii - Son Bir Ay :14113 Kii Ziyaret Etmitir.